Cenová ponuka

Návratnosť a ekonomická výhodnosť TČ v staršom bytovom dome (príklad z praxe)

Firma Instalem má skúsenosti s prechodom bytového domu z centrálneho zdroja tepla
na lokálne kúrenie tepelnými čerpadlami.
Ekonomické ukazovatele - návratnosť investície a prevádzkové náklady -
- sú na príklade z praxe veľmi presvedčivé.


 

 

Príklad bytového domu - 27 bytov

Východzia situácia je nasledovná:
máme bytový dom s 27 bytmi, ktorý sa chystá na zateplenie a následne na odpojenie od centrálneho dodávateľa tepla, ktorého hlavným zdrojom je plyn. Potom sa bytový dom pripojí na rad tepelných čerpadiel (TČ), ktoré budú dodávať teplo do pôvodného radiátorového systému, plus dodávať do pôvodného systému teplú úžitkovú vodu (TÚV).

Investícia do zateplenia bola riešená cez ŠFRB a investícia do tepelných čerpadiel cez komerčný hypotekárny úver na 25 rokov s úročením 1,98%, bez akejkoľvek štátnej dotácie.
Výška úveru bola 90 000 Eur.

 

 

 

 
Dotácie bohužiaľ nevyšli, ale úver pokryl investičný náklad.
 

 

 

 

 

 

Prevádzkové náklady a návratnosť investície v prvých rokoch - realita

Do projektu sme spolu s vlastníkmi vstupovali s určitými ekonomickými prepočtami.
Štatistické porovnanie skutočných prevádzkových nákladov v stave pred zateplením, po zateplení a po zavedení TČ prinieslo príjemné prekvapenie, pretože výsledky ešte predčili očakávania.
Úspora na kúrení a TÚV boli v prvých dvoch rokoch 36%, a neustále stúpala. 
Zateplenie budovy okamžite znížilo náklady ale neovplyvňovalo ich rast v budúcnosti, pokiaľ by sa nezmenil zdroj tepla.

Až TČ dokázali znížiť rast cien.

 

 

 

 

 

Vývoj cien energií na jeden byt pokiaľ by sa nič nezmenilo,
vplyv zateplenia a vplyv inštalácie TČ namiesto centrálneho zdroja tepla.

 

 

 

 

 


I po započítaní splátok úveru je platba za energie na jeden byt okamžite nižšia.
 

 

 

 

 


Úspory sú zjavné a okamžité.
 

 

 

 

 

 


Vývoj cien energií v budúcnosti a zjavne nižšia cena pri TČ.
I v prípade ak by bytovka nebola zateplená a pripočítame aj splátku úveru.
 

 

 

 

 

 


Najviac dopytovaný údaj - návratnosť investície. Prepočet pri prognóze a zhrnutie. 
 

 

 

 

 


NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE
 

 

 

 


Návratnosť investície je 6,35 roka!
 

 

 

Príjemné starosti - čo s ušetrenými peniazmi?
INVESTUJTE!

Predstavenie reálnych ekonomických výsledkov a realistických prognóz vývoja cien energií do budúcnosti nás privádza k otázke ako naložiť s ušetrenými peniazmi.

Múdry hospodár sa nikdy neuspokojí s jedným úspechom.

Investujte prostriedky do ďalšieho zlacnenia a aj ekologizácie prevádzky TČ - pripojte ich na fotovoltiku.
Podobne ako v prípade TČ je ekonomická výhodnosť okamžitá a návratnosť prekvapujúco rýchla.

Pretože TČ fungujú na elektrickú energiu, existuje už len jediný spôsob, ako ich prevádzku zlacniť - znížiť cenu elektrickej energie.

A energia zo slnka bude vždy zdarma.
 

 

 

 


Poďme ďalej, poďme na FOTOVOLTIKU!
 

 

 

 

 


Pôsobivá prognóza - vývoj platieb za jeden byt a celý bytový dom pri zavedení fotovoltiky. Ťažko niečo dodať.
 

 

 

 

 

 

celú ekonomickú prezentáciu si stiahnite tu

 

 

 

Čo môže pre vás spraviť firma Instalem

pri prechode bytového domu na vykurovanie tepelnými čerpadlami ?

 

Spolu s vami pripravíme riešenie na mieru presne pre vás

Vo vzájomnej diskusii si vypočujeme vaše požiadavky a pripravíme riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim predstavám a finančným možnostiam.

 

Nastavíme časový harmonogram a postupnosť krokov

Po doriešení spôsobov financovania spravím spoločne časový harmonogram zahŕňajúci všetky potrebná kroky vrátane vybavovania dokumentov.

 

Vypracujeme projektovú dokumentáciu a dokumenty pre odpojenie od CZK

Urobíme projekt kúrenia a prípadných rozvodov a pripravíme dokumentáciu pre stavebné povolenia a vybavenie odpojenia od centrálneho zdroja kúrenia (CZK).

 

Pomôžeme vám s vyriešením úradných povolení

V maximálne možnej miere vám vyjdeme v ústrety pri vybavovaní všetkých povolení a zmlúv na základe našich skúseností a kontaktov.

 

Dodáme všetky komponenty tepelných čerpadiel a ostatných dielov

Vybrané komponenty kúrenia dodáme a všetky stavebné a zámočnícke práce súvisiace s riešením projektu zabezpečíme v našej réžii.

 

Urobíme profesionálnu montáž a nastavenie systému kúrenia

Vykonáme profesionálnu montáž a urobíme základné nastavenia sytému podľa vzájomnej dohody i následné prenastavenia podľa reálnych výsledkov systému.

 

Nastavíme diaľkovú kontrolu a systém záznamov

Nastavíme systém diaľkovej kontroly a riadenia cez internet potrebný pre včasné servisné zásahy i kontrolu spotreby.

 

Zabezpečíme pravidelné vyhodnocovanie spotreby a úspor

V pravidelných intervaloch zabezpečíme vedenie záznamov o prevádzke systému čerpadiel a o spotrebe vo zvolených časových úsekoch.

 

Zabezpečíme pravidelný servis a servisné prehliadky

K profesionálnemu rišeniu patrí aj následný servis zariadenie, pravidelné záručné aj pozáručné prehliadky a poradenstvo k prevádzke a údržbe zariadenia.

 

 
Pozrite si prípadovú štúdiu
- výmenu zdroja tepla a odpojenie od centrálneho zdroja kúrenia
v zrekonštruovanom bytovom dome v Ilave