Cenová ponuka

Tepelné čerpadlá zem - voda geotermálny vrt

Tepelné čerpadlá zem - voda vrt (geotermálne) sú skvelý variant pre ľudí, ktorí myslia na budúcnosť.
Znížte výdavky na kúrenie i chladenie až na 15 Eur / mesiac so zariadením s unikátnou životnosťou až 80 rokov!
Sme skúsení, odborne skvele pripravení a dodáme vám všetko, vrátane vrtu, na kľúč.

 

 

Energia i pre deti vašich detí

Tepelné čerpadlo zem – voda vrt (alebo tiež geotermálny vrt) je dosť známe ale odradzuje ľudí fámami o zložitosti a vysokej cene. Samozrejme, že zásah vrtom do hĺbky 50-180 m, musia odsúhlasiť príslušné úrady a, áno, cena je dosť vysoká.

Keďže však ide o veľmi silný zdroj tepla oproti všetkým ostatným typom, na dosiahnutie vykurovacej teploty sú potrebné veľmi nízke náklady na príkon, teda elektrinu zvonka. Na geotermálny vrt nie je potrebná spodná voda a paradoxne je lacnejší vrt v kompaktnej hornine.

Výhodou je životnosť vrtu ako hlavného zdroja tepla až 100 rokov.

 

 

 

Prečo tepelné čerpadlo s geotermálnym vrtom

Tepelné čerpadlá sú vo všeobecnosti technologickými novinkami, pokiaľ ich porovnávame s tradičnými – fosílnymi – zdrojmi tepla. Ako také môže využívať najnovšie vynálezy a patenty.
k budme hľadať argumenty prečo použiť to-ktoré čerpadlo, vždy budeme zvažovať nasledovné faktory:
1. Obstarávacie náklady
2. Prevádzkové náklady
3. Servisné náklady
4. Životnosť
Kombinácia týchto faktorov nás privedie sama k rozhodnutiu.
Ak teda berieme do úvahy obstarávacie náklady, najlacnešie je vzduch – voda, nasleduje zem voda s kolektorom , voda – voda a najdrahšie je zem – voda s vrtom.
Prevádzkové náklady (koľko nás to stojí mesačne v priamych platbách za elektrinu) sú najnižšie pri voda-voda, potom zem – voda vrt, zem – voda kolektor a najvyššie sú pri vzduch – voda. Súvisí to s účinnosťou a stabilitou a silou tepelného zdroja (vzduch je najmenej stabilný, voda a malá hĺbaka pod zemou sú stabilné, vrt je stabilný a naviac silný tepelný zdroj.
Servisné náklady sú najvyššie u vzduch – voda, nasleduje voda – voda a potom zem-voda oba druhy.
Životnosť je najsilnejší argument pre tých, ktorí získanie energie pre dom berú ako investíciu na dlhé obdobie. TČ vzduch – voda majú životnosť 10 – 20 rokov, voda – voda 20-40 rokov. Zem – voda – kolektor i vrt až 100 rokov, technológie (kompresor a pod.) 20 rokov.
Z pohľadu investícií je najlepšia investícia do stabilného, výkonného zdroja – vrtu. Z hľadiska finančnej dostupnosti s ohľadom na prevádzkové náklady potom voda – voda, zem – voda. Vzduch – voda je relatívne najlacnešie riešenie, ktoré je výborné ako náhrada zemného plynu. Budúcnosť je však v zemi, stabilnom a ekologickom zdroji energie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

 

 

 

 

 

Aký je fyzikálny princíp TČ zem - voda vrt?

Princíp tepelného čerpadla zem  – voda spočíva v odoberaní tepla zo zeme. Pri sytéme geotermálneho vrtu sa spraví vrt do hĺbky 50-180 m. V tejto hĺbke je už stabilná teplota  okolo 9°C. Potrubie je naplnené nemrznúcou zmesou. Táto je hnaná čerpadlom do kompresora, ktorý z nej vyčerpá teplo a ochladenú vráti späť do systému. Zem v tejto hĺbke nemení teplotu a je v porovnaní so vzduchom stabilný zdroj. Energetický zisk (rozdiel mezi príkonom čerpadla a tepelný výkonom dodávaným do systému) závisí od zloženie pôdy a pohybuje sa od 30 do 100 W na 1 m hĺbky. To predstavuje energetický zisk od 5 kW do 18 kW. Ak zoberieme priemer 10 kW jedná sa o dostatočné silný zdroj aj pre 2 rodinné domy. Ďalej to funguje tak, že obehové čerpadlo vyťahuje zo zeme nemrznúcu zmes a privádza jú na výparník. kompresor potom zvýši tlak a teplotu chladiva v sekundárnom okruhu  a tieto horúce pary (až 130°C) odovzdajú teplo vykurovacej vode vo výmenníku (kondenzátore). V tomto výmenníku sa potom ohrieva úžitková voda a voda odchádzajúca do kúrenia (podlahové, radiátory).

 

 

 

 

Čo treba brať do úvahy pri výbere

 

Služby

Pri výbere vhodného TČ je potrebné poznať celkovú potrebu tepla na vykurovanie domu, zvážiť priestorové možnosti na inštaláciu, zvoliť optimálnu kombináciu funkcií okrem vykurovania a ohrevu vody zvládnu niektoré zariadenia aj vetranie, chladenie či spoluprácu so solárnym zariadením či fotovoltikou.

Jednoducho toho, čo by ste mali brať do úvahy, je viac než dosť. Preto je dobré vybrať si tepelné čerpadlo od firmy, ktorá k nemu ponúka aj užitočné služby – počnúc návrhom riešenia optimálneho pre konkrétne podmienky, cez zostavenie ponuky, ktorá zahŕňa aj súvisiace náklady a harmonogram všetkých prác, až po uvedenie TČ do prevádzky, poskytnutie servisu, či predĺženej záruky.

 

Účinnosť

Zákazník často hľadá zariadenie s najvyššou účinnosťou. Tá je pri rôznych teplotách zeme odlišná a výrobcovia ju zvyknú udávať rôznymi spôsobmi.

Často sa za najdôležitejší parameter považuje koeficient výkonnosti COP (Coefficient Of Performance) alebo aj výkonové číslo, ktoré udáva pomer medzi tepelným výkonom TČ a elektrickým príkonom. Napríklad, pri tepelných čerpadlách zem-voda, pri príkone 1 kW tepelný výkon TČ 5 kW, má zariadenie COP 5.

Dôležité však je porovnávať COP pri rovnakých podmienkach. To isté TČ môže mať napríklad v režime teplôt B5/W35 (teplota primárneho média 5°C/teplota výstupnej vykurovacej vody 35 °C) COP 5,4, čo pôsobí lepšie, ako keby bolo uvedené COP 4,9 v režime B2/W35 alebo len 2,73 pri B0/W55.

Presnejší ukazovateľ je sezónny vykurovací súčiniteľ SCOP zohľadňuje aj geografickú polohu a priemerné hodnoty teplôt v danom regióne v priebehu celého roka. Ide teda o objektívnu hodnotu efektivity zariadenia v reálnej prevádzke.

Pri porovnávaní sa nespoliehajte ani na údaj o nominálnom výkone TČ. Zariadenie, ktoré má uvedený nominálny výkon 10 kW, môže mať pri reálnej prevádzke menší tepelný výkon ako zariadenie s údajom 7 kW. Stačí, ak prvý výrobca určil hodnotu výkonu pri +15 °C vstupného primárneho média a druhý výrobca pri teplote +2 °C.

 

Dimenzovanie a bod bivalencie

Pri tepelných čerpadlách určite neplatí staré známe radšej viac výkonu pre istotu, ako to bolo napríklad u plynových kotlov. Život tepelného čerpadla sa dá predpovedať podľa počtu štartov kompresora, ak by sme sa držali starej frázy tepelné čerpadlo by malo extrémne vysoký počet štartov a zaručene by neprežilo odhadovaných 15 až 20 rokov.

Preto sa pri dimenzovaní tepelného čerpadla zem-voda vychádza priestorových možností umiestnenia plošného kolektora a tepelnej straty domu. Na Slovensku platí, že priemerná ročná teplota plošného kolektora sa pohybuje v rozmedzí od 1°C do 3°C.

Uveďme si príklad štandardná novostavba bungalovu v meste Dubnica nad Váhom s podlahovou plochou 130 m2 má pri vonkajšej teplote -11°C tepelnú stratu do 5 kW. Čo sa týka vrtu, ktorú potrebujeme pri 5 kW tepelnej straty potrebujeme 100 metrov hlboký vrt  . Pri návrhu je ideálne zvoliť tepelné čerpadlo s podobným výkonom ako je tepelná strata domu. Pri použití tepelného čerpadla s výkonom 5 kW sa vieme pri súčasných cenách elektrickej energie dostať na ročnú spotrebu pri kúrení a príprave teplej vody na 2254kWh čo je 315 € ročne alebo necelých 27 € mesačne.

 

 

 

 

Sledujte tri najdôležitejšie čísla

Výsledkom tejto našej krátkej exkurzie je poznanie, že množstvo parametrov, ktoré vstupujú do hry pri porovnávaní, ale hlavne výbere TČ nás odkazuje na pomoc odborníka. Ale i tak je dobré vedieť aspoň základné veci, ktoré treba mať na pamäti pri výbere nielen čerpadla, ale i dodávateľa. Napr. neznalosť základných pojmov je varovný prst, či je dodávateľ na dostatočnej odbornej úrovni a či jeho výber a pomoc bude taká, akú očakávame. Výsledok totiž zistíme až po montáži a prvom roku prevádzky.

Ale aspoň tieto čísla vám niečo napovedia:

1. Výkon TČ s ohľadom na tepelnú stratu domu, okolitú teplotu a požadovanú teplotu výstupnej vody
2. Účinnosť čerpadla - COP, teda pomer medzi dodaným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou (pri mojich klimatických podmienkach a type kúrenia – teda potrebnou teplotou výstupnej vody pre môj typ kúrenia)
3. Bivaletný bod – teplota pri ktorej TČ začína prikurovať elektrinou

 

 

 

 

 

Vhodné použitie TČ zem - voda vrt

Ideálne riešenie pre majiteľov rodinných domov, ktorí nemajú problém s vyššou investíciou a zéleží im na dlhej životnosti.

Je to ekologické riešenie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a vysokou efektívnosťou.

Výborné riešenie aj pre firemné prevádzky i stavby veľkého rozsahu s vysokými halami.

Skvelé riešenie keď v kombinácii s fotovoltaikou rýchlejšie dospejete k takmer 100% nezávislosti na vonkajších zdrojoch energie.

 

 

 

Výhody  TČ zem-voda vrt

Tepelné čerpadlá  zem  - voda vrt dosahujú vysoké vykurovacie faktory.

Majú vysokú stabilitu zdroja energie, veľmi dobrú účinnosť (COP 4,5 – 5,5) a veľmi nízke prevádzkové náklady (mesačné platby).


Majú vysokú stabilitu tepelného zdroja


Možnosť účinného chladenia s minimálnymi nákladmi s tým istým systémom.


Najvyššia životnosť zo všetkých druhov čerpadiel, až 100 rokov vrt.


Nízka hlučnosť, bezúdržbová prevádzka

.

 

 

 

 

 

Nevýhody TČ zem-voda vrt

Využitie je možné iba na pozemkoch s dostatočnou rozlohou.


Vysoké obstarávacie náklady v porovnaní s čerpadlami vzduch – vzduch a voda – vzduch.


Potrebné povolenia zo strany príslušných úradov.

 

 

Máte otázky? Bolo to veľa informácií?

Nemajte strach, my vám poradíme vybrať najvhodnejšie čerpadlo

 

 

Zavolajte nám!

 

 

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

 

 

 

Zdroje tepla pre tepelné čerpadlo

 

 

 

 

 

 

Najčastejšie zapojenia tepelného čerpadla v rodinnom dome