Cenová ponuka

ŠFRB pre bytové a rodinné domy už aj na výmenu zdroja tepla

Firma Instalem je oprávnený zhotoviteľ
v rámci štátnych dotačných programov pre ekologické programy obnoviteľných zdrojov energie.

 

 
POZOR!
Termín na podanie žiadosti o dotáciu je od 15.1. do 30.9. príslušného kalendárneho roka!
Žiadosť sa podáva na Mestskom úrade v sídle okresu podľa miesta stavby.
 

 

 

 

ŠFRB vám prispeje na výmenu zdroja energie!

 

Vedeli ste že od 1.1.2024 vám Štátny fond rozvoja bývania môže pomocť s výmenou zdroja tepla na ekologickejší a ekonomickejší?
Novnikou je že to platí aj pre bytové domy. Tieto doteraz len veľmi ťažko dostávali dotácie na tento účel, ale to sa zmenilo. ŠFRB vá dokáže prefinancovať až 100% tejto výmeny a to s úročením len 1% na dobu splatnosti až 25 rokov!

Suma tejto dotácie predstavuje 100 Eur / m2 podlažnej plochy.

 

 

dokumenty potrebné pre žiadosť o výmenu zdroja

 

 


Bytový dom s 24 bytmi o priemernej rozlohe 60 m2
môže na tepelné čerpadlá dostať dotáciu až 144 000 Eur. 

Nie je úplne jednoduché správne vyplniť všetky dokumenty potrebné pre získanie štátnej dotácie.
Sme odborníci na túto prácu a poskytujeme v tejto oblast svojim zákazníkom nadštandardné služby.

 

 

 

Akých zdrojov sa týkajú dotácie ŠFRB?

 

ŠFRB vám prispeje od 1.1.2024 na "vybudovanie technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie" (v duchu zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov).

Týmito zariadeniami sú:


- slnečné tepelné kolektory
- fotovoltické panely
- tepelné čerpadlá

 

 

dokumenty potrebné pre žiadosť o výmenu zdroja

 

 

 


Dotácia zo ŠFRB sa týkamnohých oblastí
napríklad i slnečných kolektorov, fotovoltiky a tepelných čerpadiel.

Na použití dotácie na výmenu zdroja môžete ušetriť aj na ďalších dotáciaciách ŠFRB znížením úrokovej sadzby.

 

 

 

 

Nižšia úroková sadzba pre úvery na iné účely.

 

ŠFRB prichádza od 1.1.2024 s novinkami, ktoré zásadným spôsobom menia pravidlá o výhodnosti úverov. Jedným z nich je napr. pravidlo, že pri kombinovanom úvere na rôzne účely s rôznymi úrokovými sadzbami sa úver beria ako celok a úročí sa CELÝ najnižšou úrokovou sadzbou zo všetkých položiek.
Ak teda napr. zoberieme úver na zateplenie so sadzbou 1,5% a k tomu úver na tepelné čerpadlá so sadzbou 1%, úročí sa celý úver sadzbou len 1%!

Toto znížené úročenie financuje EÚ zo štrukturálnych fondov.

 

čo všetko môžete financovať zo ŠFRB v rámci bytových domov

 

 


 

Typ / účel obnovy bytového domu

Lehota splatnosti
v rokoch 

% z obstarávacej
ceny

Úrok

Maximálny
úver

ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU 25 100 1,5 240 € / m2 PP
VYBUDOVANIE TECHNICKÉHO ZARIADENIA NA
VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

25

100

1

100 € / m2 PP
ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY 25 90 1,5 140 € / m2 PP bytu
VÝMENA VÝŤAHU 25 100 1 80 000 € /výťah
MODERNIZÁCIA VÝŤAHU 25 90 1 50 000 € /výťah
VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV PLYNU,
ELEKTRINY, KANALIZÁCIE, VODY, TEPLA, VZT

25

90

1,5

140 € / m2 PP bytu
BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DOBYTOV 25 100 1 190 € / m2 PP bytu
INÁ MODERNIZÁCIA BYTOVÉHO DOMU 25 90 3 130 € / m2 PP bytu

 

 


 
Dotácia na tepelné čerpadlá vám môže ušetriť až 20% na znížení úveru!
Ak sa odpojíte od centrálneho zdroja tepla, budovu zateplíte a pripojíte teplné čerpadlá a prípadne fotovoltiku, môže vám byť odpustená značná časť istiny úveru - táto časť sa stane NENÁVRATNOU pôžičkou.
 
 

 

 

 

čo je to primárna energiA ?

 

Odpustenie až 20% úveru!

 

Ďalšou so skvelých noviniek ŠFRB je možnosť odpustenia úveru až do výšky 20%. Toto odpustenie sa týka takých realizácií, pri ktorých dôjde k zníženiu spotreby primárnej energie.
Pojem primárna energia v sebe zahŕňa to, akým spôsobom (do akej miery ekologickým) je vyrábaná energia, ktorú dom používa. Rohodujúci dokument pre určenie spotreby (a teda aj úspory primárnej energie po realizácii projektu) je energetický certifikát budovy, ktorý treba predložiť najneskôr 1 rok po realizácii projektu.
Pokiaľ certifikát potvrdí, že úspora primárnej energie dosiahla minimálne 30%, tak vám prináleží odpustenie úveru vo výške 10%, ak 40% tak vám ŠFRB odpustí 15% úveru. Ak úspora dosiahne 50% odpustenie je 20% úveru.

Toto odpustenie financuje EÚ zo štrukturálnych fondov.

 

čo všetko môžete financovať zo ŠFRB v rámci bytových domov

 

 


Máme skúsenosti s prechodom bytových domov na tepelné čerpadlá.
Nie každá montážna firma má skúsenosti s administratívou spojenou s vybavovaním odpojenia od centrálneho zdroja, a len vaľmi málo firiem má skúsenosti s komplexným precohdom na obnoviteľné zdroje energie v bytovom dome. My však áno.
 

 

 

 

Na získanie dotácie musí čerpadlo montovať oprávnený zhotoviteľ!

 

Na trhu je veľká ponuka tepelných čerpadiel, ktorých certifikácia pre EÚ je prinajmenšom pochybná. Rovnako i množstvo firiem a jednotlivcov, ktorí vám namontujú čerpadlo za nízku cenu.
Okrem toho že väčšina z nich vám nedá takmer žiadnu záruku, tak nie sú v zozname oprávnených zhotoviteľov. 
Na neoprávnené čerpadlo a na neoprávnenú montáž dotáciu určite nedostanete!

Preto si pri každej ponuke skontrolujte zoznam oprávnených zariadení (TČ) , ale aj zoznam oprávnených zhotoviteľov !

 

zoznam oprávnených zhotoviteľov

 
 

 

 

 
Firma Instalem je oprávnený zhotoviteľ
pre montáž tepelných čerpadiel .
 
Aktuálne podmienky pre získanie štátnych dotácií agentúry SEIA pre domácnosti sú tu:
 
 
 

 

Zistite viac o pomoci a poradenstve firmy Instalem v oblasti financovania tepelných čerpadiel

 

financovanie našich produktov