Cenová ponuka

Rekonštrukcia tepelného zdroja bytového domu - tepelné čerpadlo

Firma Instalem sa ako jedna z mála firiem v regióne považia
úspešne zaoberá výmenami zdrojov tepla pre staršie bytové domy.

 
Prečo sa zaoberať výmenou tepelného zdroja
v staršom bytovom dome?
 

 

Snaha o nulové emisie z fosílnych palív

Legislatíva EÚ prijatá ešte v roku 2021 ukladá zeefektívniť vykurovanie bytových domov.
Budovy v EÚ tvoria 40% konečnej spotreby energie a 36% emisií skleníkových plynov. Až 75% budov je energeticky neefektívnych.
Na Slovensku má plyn až 58% podiel na výrobe tepla. Avšak od 1.1.2025 nebudú na plynové kotly žiadne dotácie a do roku 2040 sa majú úplne vyradiť kotly na fosílne palivá.


Od roku 2030 budú musieť mať všetky nové budovy nulové emisie z fosílnych palív.

Preto je pripojenie i staršieho bytového domu k obnoviteľným zdrojom energie - tepelným čerpadlám - veľmi racionálny krok.

 

 
Odpojenie bytového domu od centrálneho zdroja tepla -
LEN SAMÉ VÝHODY !
 
 

Úspory na kúrení a teplej vode až 50% 

Pri rekonštrukcii bytového domu je dobré myslieť perspektívne - na legislatívu, ktorá odmeriava čas do úplného zákazu fosílnych palív. Pri realizácii rekonštrukcií kotolní množstva bytových domov na Slovensku a v Česku na tepelné čerpadlá sa po niekoľkých rokoch ukazuje, že návratnosť investície je rýchlejšia ako sa očakávalo. 
Dokonca sa ukazuje, že pri 24 bytovom dome boli náklady na kúrenie z centrálneho zdroja o 33% vyššie ako z tepelných čerpadiela a to i po pripočítaní splátok úveru! Návratnosť úveru bola na úrovni 7 rokov. Po ich uplynutí sa úspory zvýšia na viac ako 50%!
Výhodnosť tejto investície je zrejmá, keďže splátky úveru + náklady na prevádzku sú nižšie ako boli čisté prevádzkové náklady pred výmenou tepelného zdroja.   

 

 

 

Nezávislosť na jedinom dodávateľovi energií  

Ak je bytový dom pripojený k centrálnemu dodávateľovi tepla je na ňom dokonale závislý vo všetkých smeroch - vykurovacie obdobie, cena tepla, stabilita a kvalita dodávok. Tepelné čerpadlá sú poháňaná elektrinou, ktorej dodávateľ si môžeme vybrať a tým ovplyvniť celkovú cenu kúrenia. Rovnako zavedením ďalších technológií, ako fotovoltika, veterné mikroturbíny a pod. môžeme cenu ďalej ovplyvňovať.

 

 

 

Teplá voda bez odstávok, s teplotou podľa dohody 

Klasickým problémom dodávok z centrálneho zdroja je nutnosť rekonštrukcií teplovodov a jednotlivých vetiev, čo vedie k odstávkam, ktoré nie je možné riadiť dohodou, ale nutnosťou opráv, či dokonca havarijným stavom vetiev.
Rovnako výška teploty vykurovacieho média, či úžitkovej teplej vody nie je vo vašich rukách.
Toto všetko v prípade vlastného zdroja - tepelného čerpadla - s efektívnym a jednoduchým riadením samozrejme odpadá.

 

 

 

 

Vykurovaciu sezónu si určujete sami 

Poznáte to - leto už nastúpilo, ale kúrenie beží ďalej. Alebo sa leto omeškalo a vy chodíte doma vo svetri. Kúrenie, ktoré sa riadi kalendárom a nie aktuálnym vývojom počasia je nielen neefektívne ale aj málo komfortné. 

 

 

 

 

Zvýšenie hodnoty vašej nehnuteľnosti 

Už dávno neplatí, že všetci žijú celý čas na jednom mieste - sťahoujeme sa za lepšou prácou, novou rodinou a podobne. Pretože nájomné byty na Slovensku prakticky neexistujú a slováci sú núteni nehnuteľnosti kupovať, stáva sa zhodnotenie vlastnej nehnuteľnosti zaujímavým argumentom.
A byt s nízkymi nákladmi na kúrenie a komfortným riadením tepla je určite zaujímavejší pri predaji ako byt, ktorý rekonštrukcia a teda vyššie poplatky za úvery, ešte len čaká.  

 

 

 

 

Možnosť ďalšieho zníženia nákladov fotovoltaikou 

Tepelné čerpadlá spotrebujú len 35% energie, ktorú nakoniec premenia na teplo. Sú teda veľmi efektívne. Spotrebovávajú výhradne elektrickú energiu. Pokiaľ to stavba bytového domu umožňuje je zavedenie fotovoltiky veľmi zaujímavou možnosťou ako cenu spotrebovanej energie ešte znížiť.   

 

 

 

 

Využitie štátnych dotácií pre výmenu zdroja energie 

Štátne dotácie na výmenu zrojov energie dlho bytové domy obchádzali, ale situácia sa mení. Pretože Slovensko tiež musí splniť kritériá na obnovu bytových domov musí tieto investície dotovať. Pretože sa situácia mení každým mesiacom (momentálne je spustená výzva pre bytové domy i v programe Zelená domácnostiam) je potrebné si vždy preveriť aktuálny stav. Najlepší spôsob je opýtať sa nás.
Samozrejme že po vytvorení našej ponuky, ktorá počíta s aktuálnou dotáciou je potrebná rýchla realizácia projektu, aby sa dotácia stihla uplatniť.   

 

 

 

 

Ekologické riešenie pre budúcnosť 

Väčšine z nás nie je ľahostajný stav prírody, ovzdušia a to , v akom stave zanecháme planétu našim potomkom. Fosílne palivá sú na ústupe, lebo musia a v budúcnosti sa budú používať len tam, kde nebude existovať žiadna iná možnosť. 
Planéta sa otepľuje a môžu za to skleníkové plyny, ktoré vznikajú hlavne spaľovaním fosílnych palív. Preto túto investíciu mnohí z nás nebudú podporovať len rozumom, ale i srdcom.

 

 

Čo môže pre vás spraviť firma Instalem

pri prechode bytového domu na vykurovanie tepelnými čerpadlami ?

 

Spolu s vami pripravíme riešenie na mieru presne pre vás

Vo vzájomnej diskusii si vypočujeme vaše požiadavky a pripravíme riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim predstavám a finančným možnostiam.

 

Nastavíme časový harmonogram a postupnosť krokov

Po doriešení spôsobov financovania spravím spoločne časový harmonogram zahŕňajúci všetky potrebná kroky vrátane vybavovania dokumentov.

 

Vypracujeme projektovú dokumentáciu a dokumenty pre odpojenie od CZK

Urobíme projekt kúrenia a prípadných rozvodov a pripravíme dokumentáciu pre stavebné povolenia a vybavenie odpojenia od centrálneho zdroja kúrenia (CZK).

 

Pomôžeme vám s vyriešením úradných povolení

V maximálne možnej miere vám vyjdeme v ústrety pri vybavovaní všetkých povolení a zmlúv na základe našich skúseností a kontaktov.

 

Dodáme všetky komponenty tepelných čerpadiel a ostatných dielov

Vybrané komponenty kúrenia dodáme a všetky stavebné a zámočnícke práce súvisiace s riešením projektu zabezpečíme v našej réžii.

 

Urobíme profesionálnu montáž a nastavenie systému kúrenia

Vykonáme profesionálnu montáž a urobíme základné nastavenia sytému podľa vzájomnej dohody i následné prenastavenia podľa reálnych výsledkov systému.

 

Nastavíme diaľkovú kontrolu a systém záznamov

Nastavíme systém diaľkovej kontroly a riadenia cez internet potrebný pre včasné servisné zásahy i kontrolu spotreby.

 

Zabezpečíme pravidelné vyhodnocovanie spotreby a úspor

V pravidelných intervaloch zabezpečíme vedenie záznamov o prevádzke systému čerpadiel a o spotrebe vo zvolených časových úsekoch.

 

Zabezpečíme pravidelný servis a servisné prehliadky

K profesionálnemu rišeniu patrí aj následný servis zariadenie, pravidelné záručné aj pozáručné prehliadky a poradenstvo k prevádzke a údržbe zariadenia.

 

 
Pozrite si prípadovú štúdiu
- výmenu zdroja tepla a odpojenie od centrálneho zdroja kúrenia
v zrekonštruovanom bytovom dome v Ilave
 
 

 

Súbory na stiahnutie